622 SPD manual

1. Introduktion

Denna manual har tagits fram för att hjälpa dig att använda din båt på ett säkert och komfortabelt sätt. Den innehåller detaljer om båten, medföljande utrustning, system och information angående dess användande. Vänligen läs denna manual noggrant, försäkra dig och samtliga användare om hur båten, motor och utrustning fungerar.

Följande förkortningar har använts:

 

F = Fara

U = Observera

V = Varning

2. Generell beskrivning

Båten är i första hand tänkt att användas för privat bruk och fritid. Invändigt är båten försedd med stolar för förare och navigatör. Passagerare får gott om plats i aktersoffan och framför styrpulpeten. Styrplatsen är utrustad med justerbara fotstöd för bästa körkomfort. Utvändiga däcksytor har durkplåt. Kraftiga räcken och förtöjningspollare i aluminium. Båten är av enskrovs-typ och helt byggd i aluminium, båten är försedd med en kraftig relingslist i gummi. Skrov samt andra delar på båten är dimensionerade för privat och fritidsmässig trafik. Båten är konstruerad och byggd enligt normer för ett CE godkännande i kategori C.

 

2.1. Huvuddimensioner

Lmax, längd över allt

6,76

m

LH, skrovlängd

6,73

m

LWL, längd i vattenlinje

5,24

m

Bmax, bredd över allt

2,26

m

BWL, bredd i vattenlinje

1,9

m

m Lt, vikt olastad inkl motor

 

1126

 kg

Tmax, djupgående fullastad, utan drev

0

m

Ha, fri höjd, vattenyta – ankarlanterna

2,1

m

β , bottenvinkel akterut

20

grader (° )

Bränsle (bensin)

170

liter

Motor effekt (max)

0 (200)

kW (hk)

Rigglängd

635

mm

 

mMTL Maxlast

919

 kg

mLDC, Vikt inkl maxlast

1810

 kg

Flytkroppsvolym

1500

Dm3

CL, max antal personer

 

6

 

Start batteri

 

75

Ah

Förbrukning ombord (D.C.)

12

 

V

2.2. Kapaciteter

Båtens totala vikt vid stabilitetskontrollen har varit 0 kg.

Besättningsvikt (75 kg/person)

450

kg

Proviant & personlig utrustning

25

kg

Verktyg & reservdelar

15

kg

Övrigt

25

kg

Flotte

50

kg

Motor

235

 kg

Maximalt rekommenderad last

725

kg

Bensin

63

kg

Maximal total last

919

kg

Följande data ska gälla för att ovanstående last ska accepteras

Båtens egenvikt, olastad, 870 kg.

Utrustning för säkert användande ska finnas ombord.

Dynor på sina platser.

All standardutrustning ombord.

2.3. Prestanda

Vikt vid fartprov ska motsvara följande:

Vikt olastad 760 kg.

Motor (115hk) 187 kg.

Besättning 150kg (2 personer).

Bränsle 32 kg (min 22 - max 45 liter bensin).

 

MP, vikt vid fartprov = 0 kg

 

Prover som är utförda med ovanstående vikt har resulterat i en fart på 42 knop.

Fartprovet ska utföras i skyddade vatten med en vindstyrka på <=3m/s.

2.4. CE

Denna båt uppfyller kraven för kategori C, med en besättningsbegränsning på 5 personer i enlighet med ISO 12217-1.

Båtar inom denna kategori är konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan uppgå till och med Beaufort force 6 (motsvarar 13.8 m/s) med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m, under förutsättning att: besättningen har tillräcklig utbildning och erfarenhet gällande handhavandet av både båt och utrustning.

 

Användare av denna båt ska uppmärksamma att:

All besättning ska få nödvändig kunskap och träning.

Båten inte får belastas med större vikt än tillverkarens maximalt rekommenderade last.

Vatten i kölområdet (slagvatten) ska hållas till ett minimum.

Stabiliteten reduceras av vikter som placeras högt upp.

I hårt väder ska luckor hållas stängda för att minimera risken för vatteninträngning.

Stabiliteten kan reduceras om man lastar båten på ett felaktigt sätt.

Vågor kan kraftigt påverka stabiliteten.

Att en okontrollerad undanmanöver i hög fart kan ge upphov till tvära kast, ge akt på varningsskylten som monterats på styrpulpeten.

Vid körning i hög motsjö skall motor trimmas negativt (fören vinklas ner) vid medsjö skall motor trimmas ut så att fören lyfter, håll även fart genom sjön. Vid fart i hög mot och medsjö ska båten hållas i rät vinkel (90 grader) mot vågor. Det är viktigt att du lär känna båten och dess begränsningar. Ge akt på väjningskylten vid styrpulpeten. Max rattutslag bör får ej utföras i farter över 37 knop

2.5. Allmänt underhåll

I övrigt så rekommenderar vi kontinuerlig översyn av båtens skick ut- och invändigt. Vi rekommenderar regelbunden tvättning av både skrov och överbyggnad.
Tvätta hellre båten på land istället för i vattnet. Undvik kraftig borstning. Använd gärna högtrycksspruta och undvik starka lösnings- och tvättmedel.
Kontrollera båtens bottenfärg regelbundet.

 

Aluminium skapar en skyddande oxid som man inte ska polera bort.
För att rostfria detaljer ska stå emot angrepp ska de poleras minst en gång per år med lämpligt polermedel för rostfritt.

 

Se över elektriska funktioner med jämna mellanrum. Kontrollera också att länspumpen slutar jobba efter kontroll. Den manuella länspumpen är effektiv ända upp mot akterspegeln.
Vi rekommenderar att lyfta båten under augusti månad för att rengöra skrovet. Båten kan i annat fall tappa upp mot 15% av sin normala prestanda vilket även innebär ökad bränsleförbrukning.
Anytec rekommenderar översyn av båten och utrustning en gång per månad och alltid efter kraftigt regn eller hård blåst. Lämna inte utan tillsyn under långa perioder.

 

U- tänk alltid på miljön.

2.6. Vinteruppläggning

Se motormanual.
Tvätta båten utvändigt och invändigt.
Töm båten på utrustning, verktyg och liknande.
Ta ur batteriet, ladda det och förvara batteriet i ett torrt ventilerat utrymme som är fritt från frost (U), lyft av kablarna från polerna., om batteriet är kvar i båten.
Smörj styrutrustningen (U).
Länsa båten från allt vatten och skydda den från nederbörd (U)
Skruva ur bottenpluggen / dyvikan.
Byt alltid ut slitna komponenter (V), exempelvis offeranoder. Detta gäller gäller även motor.
Ta ur dynor och andra textilier som kan mögla.
Sörj för god ventilation.

 

Trailertransport (V)
Kontrollera att centerrullarna bär kölen på ett korrekt sätt och justera sidostöden så att de förhindrar all
sidorörelse. Glöm ej att säkra båten med spännband. Lasta ejutrustning i båten vid trailertransport.

 

Lyft med stroppar
Justera lyftstropparnas placering så att båten hänger horisontellt (i balans) när den lyfts. Se till att det finns skydd mellan stroppar och båt där så behövs. Om så inte sker kan båtens fender ta skada(U). Stå ej under hängande båt (F).

2.7. Garanti

För medföljande och monterad utrustning hänvisar vi till respektive underleverantör. Anytec Boats AB lämnar 24 månaders garanti på utförd produktion. Vid större skador på skrov eller plåtdelar ta kontakt med din återförsäljare för konsultering. Görs inte det inom skälig tid vid upptäckt av skada eller fel gäller ej garantin. Framställan om garanti och/eller reklamation görs skriftligt. Garantiarbeten utförs hos återförsäljare eller tillverkare om annat ej avtalats. Vi följer den gällande Konsumentköplagen.

V- Regelbundna kontroller
Ta för vana att lyfta på motorkåpa regelbundet. Det tar bara några minuter men kan spara många båtdagar.
Vi rekommenderar att du kontrollerar följande punkter minst en gång varje månad.

 • Bränsleledningar och dess anslutningar.
 • Hydralledningar med anslutningar.
 • Batterier, vattennivån och kabelskor.
 • Oljenivåer i motor och växelhus.
 • Säkerhetsutrustning.
 • Länspumpar.
 • Styrning.
3. Skrov
3.1. Skrov

Skrovet byggs i aluminium med kölförstyvning, tvärgående spant och längsgående förstyvningar. Bottenplåtarna har en tjocklek av 4 mm, fribord 4 mm.
Skrovet är uppbyggt av följande kvalitet:
Plåtar: EN AW-5083-H321
Profiler: EN AW-6082-T6

3.2. Däck

Däcket byggs i aluminium med tvärgående och längsgående profiler.
Däcket och överbyggnad byggs i aluminium av följande kvalitet:
Plåtar: EN AW-5754-H111
Profiler: EN AW-6082-T6

3.3. Fendrering

Båten är försedd med en D-list i gummi. Behandla gummilisten minst en gång per år med lämpligt medel för underhåll av gummi.

U- vid skada ska reparation ske omgående. Ta kontakt med din återförsäljare för mer information.

4. Däckutrustning, tankar
4.1. Ankring

Se regelbundet över infästningar av ankare, schackel och lina.
Om ankaret fastnar i botten måste ankarlinan läggas fast i en pollare innan man försiktigt försöker dra loss ankaret med hjälp av motorkraft.

4.2. Förtöjning

Elasticitet och brottslast är viktiga faktorer vid val av tågvirke. Beroende på knopar och splitsar så kan brottslasten minska med 20-50%.

För att öka livslängden ska förtöjningsfjädrar användas som ryckdämpare. Under vintermånaderna ska linorna först sköljas med färskvatten och sedan förvaras på en torr plats.

4.3. Master, flaggkäpp

Kontrollera alltid master med jämna mellanrum, leta efter glapp eller sprickor.

4.4. Räcken

Kontrollera räckenas infästen minst en per säsong.

4.5. Tankar

Båtens bränsletank rymmer 170 liter bränsle. På grund av tankens form kan det förekomma viss skillnad mellan mängden bränsle i tanken och vad bränslemätaren indikerar. Om du misstänker att mätaren visar fel rekommenderar vi att du fyller på 15 liter, halvtank och sedan upp till full tank. Gör lämpliga markeringar vid dessa nivåer. Båten måste ligga i våg vid test för att säkerställa ett bra resultat.

U- kontrollera tankar med anslutningar regelbundet

4.6. Målning, korrosionsskydd

Båten är målad med CTW Internationals målningsprogram för aluminiumbåtar.
Grundfärg: Intergard 563 Färg
Klister för bottenfärg:  Intergard 263
Bottenfärg: Trilux 33

Skador som är så allvarliga att du ser aluminium genom grundfärgen innebär att du måste du lägga på ny grundfärg, klister och bottenfärg. Kontakta din återförsäljare för mer information om du känner dig osäker.

4.7. Fönster / Ruta

Se till att fönster och rutor är rengjorda. Ge akt på sprickor och andra skador som kan försämra sikten.
Fönstren är limmade och byggda av härdat glas.

4.8. Stegar & halkskydd

Håll ytor rena från löst material och kontrollera deras funktion. Byt ut skadat material.

4.9. Styrplats

Pulpeten är tillverkad i aluminium. Stolarna är vattenavvisande. När båten inte är i bruk rekommenderar vi att du alltid använder stolsskydd och pulpetkapell.
Förarens utsikt från förarplatsen kan begränsas på grund båtens trimvinkel men även andra faktorer:
Last och lastens placering.
Snabb acceleration.
Fartökning från deplacementsfart till planing.
Sjöförhållanden.
Regn och vattenstänk.
Mörker och dimma.
Störande belysning.
Personer eller utrustning i siktfältet.

U- kontrollera stolarnas och stativens funktion med jämna mellanrum

U- ge akt på instrumenten

4.10. Huvudmotor

Max 200 hk. Se separat motormanual från tillverkaren för skötsel, underhåll och drift av båtens motor.

Rigglängden är lång. Vi rekommenderar dubbla muttrar vid motormontering. Efter ca 20 timmars körning måste en kontroll av motormonteringen ske. (OBS! efterdra motorbultar). För att säkerställa att båtens optimala prestanda bibehålls är det viktigt att kontrollera motorns hissning samt att propellervalet är korrekt. Motorns varvtal kan annars ligga utanför föreskrivna gränser. Kontakta din återförsäljare för mer information.

U- iaktta varsamhet och visa hänsyn när det gäller avgasutsläpp och motorljud i hamnen. Bränslespill och oljespill får ej lämnas på sjön utan åtgärd.

För övrig data och skötselråd se separat manual från din motorleverantör.

4.11. Trimplan

Om trimplan monteras ska medföljande svarta nylondistanser användas mellan akterspegel och trimplan (för att motverka onödig korrosion). För drift och underhåll av trimplan hänvisar vi till separat manual.

5. Ventilation

Stuvutrymmen och skrov är ventilerade. Byt ut skadade ventiler.

6. Brandsläckning
6.1. Brandsläckning

Brandsläckningsutrustningen består av en handsläckare av pulvertyp som monterats i styrpulpeten.
U- kolla med jämna mellanrum att brandsläckaren har full effekt.
Det är ägarens/användarens ansvar:
Att se till att brandsläckningsutrustningen fungerar.
Att se till att besättningen vet var brandsläckningsutrustningen finns samt hur den ska användas.

V- Se till att aldrig
Blockera säkerhetsfunktioner. Exempelvis brytare till elsystemet, huvudbrytare.
Modifiera något av båtens system (särskilt bränslesystemet eller båtens elektriska system).
Fylla bränsletanken när motorn är igång eller i närheten av öppen låga.
Röka när ni hanterar bränslen av något slag.

 

6.2. Länssystem

Systemet består av en elektrisk länspump med automatiskt nivåbrytare. Länssytemet är placerat i aktern och tar hand om vatten som överstiger 10 liter.
Länspump går även att köra manuellt, brytare är placerade på pulpeten till vänster om ratten. Båten är utrustad med en manuell handpump där slang ligger mot botten och akterspegel som gör det möjligt att tömma båten på allt vatten. Om du tar upp båten på land skruvar du bort dyvikan i aktern. Glöm ej att sätta tillbaka dyvikan efter tömning.

Båten är självlänsande med raka aluminiumrör som ligger i nivå med durken och går rakt genom aktern.
En monterad PVC-slang fungerar som backventil.

V- Kontrollera regelbundet att inte skräp eller annat åkt in i PVC-slangen. Detta kan orsaka blockeringar, särskilt under hösten när löven faller.

U- Kontrollera pumparnas funktion regelbundet. Rensa insugssilarna från smuts och skräp. Se till att strömbrytaren brutit strömtillförseln till pumpen så att den inte fortsätter jobba utan vatten efter kontroll.

V- Den kombinerade kapaciteten hos länssystemet är inte dimensionerat för att klara länsning av båten om skrovet skulle bli skadat.

6.3. Bränslesystem

Systemet består av en bränsletank, avluftning och påfyllning. Ge akt på spill eller lukt för bästa funktion. En inspektionslucka för tanken är monterad i motorbrunnen.
Bränsletanken ska alltid vara så full som möjligt. Särskilt under perioden oktober-mars då det annars kan bildas kondens i tanken.

U- Kontrollera att tankens och motorbrunnens lucka återmonteras på rätt sätt med packning och tätning.

Vi rekommenderar att eventuella problem åtgärdas av fackman.

6.4. Styrning

Hydraulstyrning med kapacitet för motorer upp till 150 HK, för skötsel och underhåll se manual. Annan olja än föreskrivet får ej användas.

6.5. Kylvattensystem

Kylvatten tas in genom riggen, var aktsam med att tilta ut motorn för långt under gång så att intaget kommer över vattenytan.

V- Motorn har ett skvallerrör som hjälper dig att kontrollera att vatten pumpas ut och motorn kyls

7. Elektriska system
7.1. Generellt

12v för motorer, manöver och förbrukning. Huvudströmbrytare är placerad i soffan. Val av batteri är angivet av motortillverkaren. Två extra offeranoder är monterade på akterspegeln. Offeranoderna ska bytas när de är mer än 50 procent förbrukade.

U- Tänk på att det alltid finns lite ström i skrovet på grund av motorn. Se därför till att huvudbrytaren är frånslagen när motorn inte är igång. Moderna motorer med data kan behöva ström med jämna mellanrum. Kontrollera motorleverantörens manual för mer information.

Du ska alltid
Kontrollera batterier och laddningen innan användning.
Kontrollera eventuella lukter.
Koppla loss och ta ur batterierna vid vinterförvaring eller annan långtidsförvaring.
Kontrollera navigationsljusens funktion innan körning på natten. Se till att alltid ha reservlampor till lanternorna.

Se till att aldrig
Arbeta med elinstallationer när systemet är strömsatt.
Modifiera elsystemet eller elritningar utan att först konsultera en marinelektriker.
Byta ut eller modifiera säkringar till andra amperetal än de som är beräknade.
Installera eller byta ut elektriska komponenter till komponenter som har större ampere än existerande säkring.
Lämna båten obevakad med huvudbrytarna påslagna. Men kom ihåg att länspumpar och larm alltid vara påslagna.

V- tänk på att jordfel är båtens värsta fiende. Nya instrument och liknande kräver att du jordar på ett korrekt sätt.

V- OBS! Jord får aldrig tas i skrovet. Installationen måste isoleras från skrovet på både plus- och minus-sidan.

7.2. Lanternor

Båten är utrustad med lanternor enligt gällande sjövägsregler.

8. Säkerhet & navigationsutrustning
8.1. Säkerhetsutrustning

Försäkra dig om att du har all nödvändig säkerhetsutrustning ombord före avfärd.

 • Flytvästar.
 • Nödraketer.
 • Brandsläckare.
 • Ankare med lina.
 • Linor till förtöjning.
 • Lämplig kommunikation.

U- se över brandsläckare och brandsläckningssystem kontinuerligt.

F- under färd ska ombordvarande personer befinna sig på säker plats.

V- Manöver
Manöveregenskaperna över 39 knop är begränsade. Plötsliga svängar kan göra att du förlorar kontrollen över båten. Minska farten innan skarpa girar. Om motorn är utvinklad bör du också trimma in före skarpa manövrar. Använd inte båten med större motor än vad som är angivet på båtens CE-skylten. Kör inte båten med negativ motorvinkel (stäv neråt) vid höga hastigheter. Båten kan då kränga över åt sidan. Instabilitet kan uppstå vid svängar.

Kör inte med maxfart i trafikerade vatten eller i väder och sjöförhållanden med reducerad sikt, starka vindar eller stora vågor. Var observant på väjningsregler.

Se till att alltid ha tillräcklig distans för att stanna eller manövrera om det skulle behövas för att undvika kollision.

V- Självlänsar

Kontrollera att dräneringsrör är fria från nedfall och dylikt. Vi rekommenderar att länspumpens funktion kontrolleras en gång per månad.